AU/SU

Samarbeidsutvalg SU og Arbeidsutvalg AU er viktige organ for samarbeidet mellom barnehagen og barnas hjem

Samarbeid mellom barnehagen og hjemmet er viktig, først og fremst det uformelle samarbeidet. Det formelle samarbeidet består at foreldreråd- som er hele foreldregruppen.
Det velges en representant fra hver avdeling til et arbeidsutvalg, AU. Representanten blir valgt inn for to år. Representantene fungerer som et bindeledd mellom barnehagen og foreldregruppen.

Oppgavene i AU: leder, nestleder, barnas verneombud, 2 SU representanter. AU deltar også i praktiske oppgaver i løpet av året.

Barnehageloven pålegger barnehagene å opprette et Samarbeidsutvalg, SU. I SU er det 2 representanter for foreldre, 2 for eier, 1 for de ansatte og barnehage-ledelsen sitter i SU. SU sine formelle oppgaver er å godkjenne årsplanen, planleggingsdager, vedtektsendringer og annet som er viktig for barnehagetilbudet, innholdet og barnehage-miljøet i barnehagen.

 

Årets AU/SU er:

Rollingane: SIlje Nødland silje_sande@hotmail.com


Trollingane: Reimalyne Remoquin Moland mreimalyne@yahoo.com 


Toddlerne: Andrea Thi Kim Ngyen Hansen andreanguyen@hotmail.no 


Knøttene: Kamilla Hult kamilla.hult@hotmail.com 

 

 

 Lompene: Caroline Henriette Kvarme Larsen carolinehklarsen@gmail.com 

 

 

Ansattrepresentant: Janne May Jansen