Her søker du om plass

Vil man søke om plass i Kreativ barnehage skjer dette i Sandnes kommunes oppvekst-portal for barnehage og SFO. Søkere blir tatt inn etter barnehagens vedtekter.

Klikk her for å komme til oppvekstportalen

 

Kreativ barnehages vedtekter vedrørende opptak av barn

 

 Opptakskrets:        

      - Barn som er bosatt i Sandnes Kommune

      - Barn av medlemmer i Klippen Pinsemenighet

 

Opptakskriterier:

  1. Barn med funksjonshemming, jf, Lov om barnehager §13
  2. Barn som skal sikres barnehageplass som virkemiddel i forebyggende barnevern, jf. Lov om barnevernstjenester §4-12,  og 4-4 annet og fjerde ledd
  3. Barn av ansatte i Kreativ Barnehage og der barn som kommer inn under punkt a. og b. har høyeste prioritet. Vi prioriterer også barn av faste ansatte før barn av vikarer. Søsken av barn som har plass, der de som kommer inn under opptakskriterier a. og b. er prioriterte.
  4. Barn av medlemmer i Klippen Pinsemenighet. Søkere som er medlem i Klippen Pinsemenighet må merke søknaden med: ”medlem i Klippen”. Søker må også sende informasjon om dette via mail.
  5. Øvrige søkere i Sandnes kommune. Disse tas inn ved samordnet opptak og etter søkerdato. Står to søkere likt blir plassene fordelt ved loddtrekning.

 

Egne tilleggskriterier:

-       Barnehagen tilbyr kun 100% plasser.

-       Barn som har plass i en av våre barnehager kan søke overflytting til den andre. Disse har prioritet, etter opptakskriteriene.

-       Er det ledige plasser utover dette vil søkere fra andre kommuner vurderes.

-       Det vil ikke bli tatt inn barn som er under 10 måneder ved oppstartsdato.

 

Opptaksmyndighet:

Daglig leder i samråd med styret

 

Opptaksperiode og oppsigelsesfrist.

Tildelt barnehageplass kan beholdes til skolestart. Plassen tildeles ved skriftlig bekreftelse.

Oppsigelsesfristen er satt til 2 måneder beregnet fra den første i påfølgende måned. Dersom barnet slutter i barnehagen senere enn 30.06.eller dersom det blir levert oppsigelse etter 30.04., må det betales ut barnehageåret (til skolestart).

Eier kan si opp plassen ved vesentlig betalingsmislighold.