Våre vedtekter

Klippen Pinsemenighet har fastsatt disse vedtektene for Kreativ barnehage i henhold til Lov og forskrifter for barnehager av 01.01.2006 Vedtektene er sendt til utvalg for opplæring i Sandnes kommune og fylkesmannen den 10.februar 2005. Sist revidert: 12.04.2023

VEDTEKTER  FOR KREATIV BARNEHAGE AS

 

 

Klippen Pinsemenighet har fastsatt disse vedtektene for Kreativ barnehage i henhold til Lov og forskrifter for barnehager av 01.01.2006

 

Vedtektene er sendt til utvalg for opplæring i Sandnes kommune og fylkesmannen den 10.februar 2005. Sist revidert, 12.04.2023

 

 

1. FORVALTNING AV KREATIV BARNEHAGEN

 

Kreativ Barnehage AS eies og drives av organisasjonen Klippen Pinsemenighet, Sandnes. Eiers ansvar og oppgaver forvaltes av styret for barnehagen. Barnehagen skal drive i samsvar med offentlige lover og forskrifter.

 

 

 2. FORMÅL FOR BARNEHAGEN

Barnehageloven § 1.   

«Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

§ 1a.Særlig formål

Eiere av private barnehager kan i vedtektene bestemme at verdiene i loven § 1 ikke skal forankres i den kristne og humanistiske arv og tradisjon.

Private barnehager og barnehager eiet eller drevet av menigheter innen Den norske kirke kan i vedtektene fastsette særlige bestemmelser om tros- eller livssynsformål.»

 

Kreativ Barnehage vil i henhold til Barnehagelovens §1a bidra til å gi barna kunnskaper, erfaringer og opplevelser av kristen tro og tradisjon. Dette vil bli synliggjort i punkt 3 i vedtektene, samt barnehagens årsplan.

 

 

  1.   MÅLSETTING/ VISJON

1. Vi ønsker en barnehage der barn og voksen får blomstre i et trygt og kreativt miljø.

2. Vi ønsker at Bibelens budskap og verdier skal prege hverdagen og gi en god plattform for livet.

3. Vi ønsker en barnehage som gir alle barn gode utviklingsmuligheter, mestrings- og samspillsopplevelser.

 

 

 4. OPPTAK AV BARN

 

 Opptakskrets:     

     - Barn som er bosatt i Sandnes Kommune

     - Barn av medlemmer i Klippen Pinsemenighet

 

Opptakskriterier:

  1.     Barn som har nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter barnevernsloven § 5-1 første ledd bokstav a til d, § 3-1 og § 3-4 første ledd bokstav b.
  1. Barn av ansatte i Kreativ Barnehage, der barn som kommer inn under punkt a. og b. har høyeste prioritet. Vi prioriterer også barn av faste ansatte før barn av vikarer.
  2. Søsken av barn som har plass, der de som kommer inn under opptakskriterier a. og b. er prioriterte.
  3. Barn av medlemmer i Klippen Pinsemenighet. Søkere som er medlem i Klippen Pinsemenighet må merke søknaden med: ”medlem i Klippen”. Søker må også sende informasjon om dette via mail.
  4. Øvrige søkere i Sandnes kommune. Disse tas inn ved samordnet opptak, etter søkerdato og etter prioriteringsønsker. Står to søkere likt blir plassene fordelt ved loddtrekning.

 

Egne tilleggskriterier:

-        Barnehagen tilbyr kun 100% plasser.

-        Barnehagen kan fravike opptaksreglene, for å sette sammen hensiktsmessige barnegrupper basert på alder og kjønn. (utfra et pedagogisk syn)

-        Barn som har plass i en av våre barnehager kan søke overflytting til den andre. Disse har prioritet, etter opptakskriteriene.

-        Er det ledige plasser utover dette vil søkere fra andre kommuner vurderes.

-        Det vil ikke bli tatt inn barn som er under 10 måneder ved oppstartsdato.

 

Opptaksmyndighet:

Daglig leder i samråd med styret

 

Opptaksperiode og oppsigelsesfrist.

Tildelt barnehageplass kan beholdes til skolestart. Plassen tildeles ved skriftlig bekreftelse.

Oppsigelsesfristen er satt til 2 måneder beregnet fra den første i påfølgende måned.

Eier kan si opp plassen ved vesentlig betalingsmislighold. 

 

 

  1.   FORELDREBETALING

 

-        Foreldrebetalingen skjer hver mnd. i 11 måneder.

-        Juli er betalingsfri.

-        Ved oppstart i august (nye barn) faktureres det for hel måned ved oppstart mellom fra 01.08 og 15.08, ved oppstart etter 16.08- 31.08 faktureres det for halv måned.

-        Foreldre er gjensidig ansvarlige for foreldrebetalingen.

-        Betalingssatsene følger Stortingets vedtak om maksimalpris iht. forskrift om foreldrebetaling i barnehager

-        Det faktureres for matpenger hver måned. Prisen for dette blir fastsatt i årsplanen.

-        Dersom et barn blir hentet etter stengetid (16:30) blir det fakturert ekstra for dette. 

 

6. DUGNAD

Barnehagen arrangerer inntil 4 dugnader pr. år. Foreldrene skal stille på en dugnad pr år. Dersom en kan bidra med arbeid som barnehagen trenger, utenfor dugnad-dagene, blir dette regnet som dugnadsarbeid.

 

 

 

7. AREALUTNYTTING

 

Arealnorm pr. barn over tre år settes til 4 kvm. inne.

Arealnorm pr. barn under tre år settes til 5,3 kvm inne.

 

8. ÅPNINGSTIDER

 

Barnehagen er åpen fra 07.00 til 16.30

 

 

9. FERIE

 

-        Barna skal ha totalt 5 uker i løpet av et kalenderår

-        3 uker skal tas i sammenheng i sommerferieperioden fra 15. juni til 15. august.

-        Barnehagen har stengt uke 28 og 29

-        Planleggingsdagene kan regnes som ferie. Planleggingsdagene blir fastsatt av SU. Dato for planleggingsdagene finnes på barnehagens hjemmeside.

-        Foreldre som kan dokumentere at de ikke har tariff-festet rett på de siste 4 feriedagene opp til 5 uker, kan søke dispensasjon for disse 4 dagene.

-        Barnehagene må ha beskjed innen 1. mai om uttak av sommerferie.

-        Barnehagen har stengt onsdag i påskeuken, julaften og nyttårsaften, samt offentlige hellig- og fridager.

 

10. UTLEIE

 

Når det ikke er til hinder for den daglige driften kan lokalene brukes til andre møter og aktivitetstilbud. Styret ved daglig leder har ansvar for utleie og bruk.

 

11. ÅRSPLAN

 

Barnehagen skal ha egen årsplan, som gir oversikt over den pedagogiske virksomheten, praktiseringen av utvidet kristen formålsparagraf og de ulike aktivitetene gjennom året. Gjennom behandling av årsplan i samarbeidsutvalget skal foreldre og eier medvirke til utforming av barnehagens innhold.

 

12. BARNS OG FORELDRES MEDVIRKNING

 

Barns medvirkning

 

Barnehageloven §1 formål, 2.ledd:

«Barna skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger»

 

Barnehageloven § 3 barns rett til medvirkning:

«Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.»

Se barnehagen årsplan.

 

Foreldreråd og samarbeidsutvalg

 

Barnehageloven § 4 foreldreråd og samarbeidsutvalg

«For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Foreldrerådet består av foreldrene til alle barna. Foreldrerådet skal fremme foreldrenes fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Er det i forskrift etter § 20 satt en maksimalgrense for foreldrebetaling, kan bare foreldrerådet samtykke til foreldrebetaling utover dette.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.

Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.»

 

-        Foreldre/foresatte i hver barnehage er foreldrerådet.

-        Det velges SU for hver barnehage.

 

Valg til SU:                                                

Foreldrerådet og de ansatte velger hver det antallet representanter som skal sitte i barnehagens samarbeidsutvalg. Utvalget skal bestå av to representanter for foreldrene, to representanter for de ansatte samt to representanter for eier. Representantene for foreldrene og de ansatte velges for ett år om gangen. Funksjonstid for eierrepresentant fastsettes av eier.

 

Arbeid i SU:

Samarbeidsutvalget skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene. Hver representant har en stemme og vanlig flertallvedtak gjelder. Ved stemmelikhet har lederen dobbelstemme. Samarbeidsutvalget skal drøfte barnehagens innhold innenfor de rammene som er gitt i formålet for virksomheten.

 

Forholdet til eier og tilsynsmyndighet

Samarbeidsutvalget skal påpeke overfor eier, og kan melde fra til kommunen og statsforvalteren som tilsynsmyndighet dersom barnehagen ikke drives innenfor de rammene settes av gjeldende lover og forskrifter, barnehagens vedtekter og budsjett.

 

Daglig leders rettigheter

Daglig leder har møte-, tale-, og forslags-rett i samarbeidsutvalget

 

13. STYRET                                           

 

Menighetsmøte i Klippen Pinsemenighet godkjenner styret for barnehagen. Styret godkjennes for to år om gangen. Styret består av minimum 5 medlemmer ogminimum 50% skal være medlemmer av Klippen Pinsemenighet.  En av eiers representanter skal være fra menighetens lederskap.

Styreformann har to stemmer i styret.

 

Valgkomite for nye medlemmer av styret:

2 fra styret og 2 fra Klippen Pinsemenighets lederskap. Disse kommer med forslag til menighetsmøte der simpelt flertall gjelder i avstemming.

 

De ansatte i barnehagen skal velge en representant til styret, denne har en stemme i styret.

 

Daglig leder har møte- og uttalerett i styret, men ikke stemmerett.

Styrets oppgaver er bl.a.:         Økonomi og budsjett

                                                 Ansette daglig leder

 

14. ANSETTELSE AV PERSONALET

           

Styret ansetter daglig leder, ut fra følgende kriterier:

  •        Daglig leder skal være personlig aktiv kristen, og forplikte seg til å jobbe for målsettingen i Vedtekter for Kreativ Barnehage punkt 2. og 3.
  •        Daglig leder og pedagogisk ledere skal ha barnehagelærerutdanning.

 

Daglig leder ansetter personalet. Ansettelse skjer ut fra kompetanse og egnethet.

De ansatte må forplikte seg til å arbeide i henhold til «Vedtekter for Kreativ barnehage», stillingsinstruks og årsplan.

 

Personalet ansettes med 6 måneders prøvetid.

Tilfredsstillende helse- og politiattest må fremlegges ved ansettelse. 

 

15. INTERNKONTROLL

 

Kreativ Barnehage følger retningslinjene i Helse miljø og sikkerhets- forskriften (HMS) for personalet i barnehagen og Miljørettet helsevern for barn (MVH).

 

16. ÅRSMØTE

 

Menighetens lederskap er utøvende generalforsamling.

 

17. OPPHØR

 

Styret kan bestemme at barnehagen skal nedlegges. Vedtak om dette gjøres innen 01.01 og får virkning fra barnehageårets slutt 01.07

Ved evt. nedleggelse av barnehagen tilfaller alle aktiva eier.

 

 

18. IVERKSETTING OG ENDRING AV VEDTEKTER

 

Vedtektene for Kreativ Barnehage gjøres gjeldende fra 1.januar 2005. Endringer i vedtektene kan foretas av styret etter uttalelse fra samarbeidsutvalget og sendes kommunen til orientering.

 

Sist endret 12.04.2023