Våre verdier

Barn
Er skapt med en hensikt. De er unike og verdifulle i seg selv. Alle barn har en unik personlighet med evner og talenter som gjør dem spesielle.

 

Barnehage 
Er en god utviklingsarena der barn lærer å omgås andre, opplever mestring i sosiale relasjoner, fysiske utfordringer og kreativ lek.

 

Voksne
Trygge, sanne og omsorgsfulle mennesker.

 

Kreativt miljø 
Et miljø hvor man kan utvikle sine skapende og utforskende sider,  og hvor nysgjerrighet og spontanitet preger dagen.

 

Trygt miljø
Et miljø der man opplever at Gud og mennesker er glad i hver enkelt. Et miljø som er preget av gode relasjoner og vennskap, som er forutsigbart og åpent.

 

Bibelens budskap 
Vi er skapt og elsket av Gud. Han har en plan og hensikt fra evighet. Frelsen og tilgivelsen er for alle mennesker.

 

Bibelens verdier 
Menneskesyn, (mennesket som unik, skapt av Gud og ukrenkelig), omsorg (å lære å dele, tilgivelse, ta de svakestes parti, sjenerøsitet) og forvaltning av naturen.

 

Plattform 
Grunnleggende verdier i livet.

 

Blomstre
Å ha det bra med seg selv, få gode venner, glede seg over livet og seg selv. Bygge et godt selvbilde og god selvtillit.

 

Utviklingsmuligheter for alle

 

Barn
Å få være i et miljø der de kan utvikle seg ut fra egne forutsetninger.

 

Voksne
Skal få utvikle sine evner og talenter slik at de trives godt i barnehagen.

 

Mestringsopplevelser 
Barna skal få være i et miljø der de kan tilføre noe med det de kan og at de skal få nye utfordringer.

 

Læring
Barna skal få læringsmuligheter gjennom formelle situasjoner som er planlagt og ledet av personalet: Aldersinndelte grupper, skolegruppe, sosial treningsgruppe, tema-og prosjektarbeid og samlingsstunder. De skal også få læringsmuligheter gjennom uformelle situasjoner nærmere knyttet til hverdagsaktiviteter og her-og-nå-situasjoner i lek, danning og annen samhandling.

 

Samspillsopplevelser
Å lykkes i å omgås andre.